Reglement – VELUX-Rolluiken & VELUX ACTIVE actie 2020

Aanbod geldig voor elke aankoop van VELUX rolluiken (type SSL/SML/SMG/SMH) en het Startpack VELUX ACTIVE (type KIX) gedaan tussen 01.07.2020 en 30.11.2020.

Om van deze promotie te genieten, is het noodzakelijk om zich tussen 01.07.2020 en 31.08.2020 te hebben geregistreerd voor de actie op velux.be en en hiervan een bevestigingsmail ontvangen te hebben met een unieke link.

 

1. De vennootschap VELUX N.V. met maatschappelijk zetel te 1301 Bierges, Boulevard de l’Europe, 121 organiseert een transactie, het aanbod van terugbetaling getiteld « Actie rolluiken 2020 ».

2. Voor elke aankoop van een rolluik VELUX (type SSL/SML/SMG/SMH) en/of een Startpack VELUX ACTIVE (type KIX) in België en het Groot Hertogdom Luxemburg tussen 01.07.2020 en 30.11.2020, heeft de deelnemer recht op:

  • - 100€ terugbetaling per rolluik en tot maximum 4 rolluiken per huishouden (type SSL/SML/SMG/SMH).
  • - 25€ terugbetaling op een VELUX ACTIVE Startpack en tot maximum 1 Startpack per huishouden (type KIX).

De maximale terugbetaling bedraagt 425€ en zal door VELUX per bankoverschrijving worden overgemaakt.

Om dit bedrag te ontvangen, moet de aanvraag tot terugbetaling gebeuren op de website via de unieke link die u zal ontvangen per e-mail. Geldig worden beschouwd enkel de formulieren die correct worden ingevuld waarbij de naam, voornaam, postadres, e-mailadres, woonplaats en bankrekeningnummer (IBAN) van de deelnemer worden meegedeeld, alsook alle andere verplichte velden voor de goede werking van de promotie:

  • De code EAN van het (de) product (en). Deze te coderen code begint met het cijfer 570xxx die zich onder de barcodes bevindt, en die te vinden zijn op de producten (1 barcode per aangekocht product).
  • Een kopij van de factuur met de naam van het product, de datum en het bedrag van de afgesloten aankoop (datum aankoop tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020).

Alle aanvragen tot terugbetaling dienen uitzonderlijk te gebeuren via de website van aanvraag tot terugbetaling (High Co) en dit voor 15 december 2020. De gevraagde terugbetalingen na de uiterste datum zullen niet in aanmerking genomen worden. Aanvragen tot terugbetaling via de post zullen niet aanvaard worden.

Alle aanvragen tot terugbetaling die niet gebeurden in overeenstemming met de gestelde voorwaarden zullen als nietig beschouwd worden. Alsook alle aanvragen met onvolledige of onjuiste gegevens zullen als nietig beschouwd worden.

3. De transactie bestaat voor elke aankoop tussen 1 juli 2020 en 30 november 2020 en is enkel geldig op VELUX rolluiken type SSL/SML/SMG/SMH en het VELUX ACTIVE Startpack type KIX gekocht op Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Dit is een persoonlijk aanbod en enkel geldig voor particulieren. Maximum 4 rolluiken en 1 Startpack per gezin. De maximale terugbetaling per bankrekeningnummer IBAN en per gezin bedraagt 425€. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten, noch inruilbaar in winkels. Er zal geen gevolg gegeven worden aan laattijdige of onvolledige aanvragen.

4. De deelname in deze transactie is open voor elke natuurlijke persoon boven de 18 jaar en zonder enige professionele doeleinde.

5. De kosten verbonden aan de deelname aan de transactie (internetaansluiting, enz.…) zijn volledig voor rekening van de deelnemer en kunnen, in geen geval, gevorderd worden van de organisator.

6. De aanvragen tot terugbetaling zullen behandeld worden tussen vier en acht weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

7. VELUX kan, op elk ogenblik en voor onbepaalde termijn, een persoon uitsluiten in geval van misleiding, misbruik, kwade trouw of schending van de deelname voorwaarden.

8. Geen correspondentie, noch telefonisch onderhoud met betrekking tot deze transactie, tijdens of erna, is toegelaten.

9. VELUX kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van wijziging of annulering van de transactie bij overmacht.

10. De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende een jaar door VELUX en zullen gebruikt worden in het kader van deze transactie, en met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, om hem/haar op de hoogte te houden van VELUX producten en actualiteit. De verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van deze transactie is VELUX Belgium n.v. - Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (Waver)
ondernemingsnummer 0412.621.370. De verantwoordelijke van de verwerker kan beroep doen op onderaannemers in het kader van de verwerking van gegevens. Iedere deelnemer heeft het recht tot toegang, verbetering en verzet van deze gegevens, in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De deelnemer heeft het recht om alle informatie m.b.t. de bijgehouden gegevens te ontvangen in machinaal leesbare formaten. Alle verzoeken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (toegang, verbetering, enz.…) moet worden gericht aan VELUX bij aangetekend schrijven. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de transactie aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd. Deze gegevens worden verwerkt in alle veiligheid. Als de veiligheid van deze gegevens aangetast zou worden, dan zal de deelnemer hiervan verwittigd worden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, dan kan u contact opnemen met VELUX of de nationale autoriteiten inzake bescherming van persoonsgegevens, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel, tel.: 02-274-48-00 of commission@privacycommission.be. Hierbij dient een kopij van uw identiteitskaart met uw handtekening te worden overgemaakt.

11. Organisator behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan deze promotie of de uitvoering ervan als omstandigheden, buiten zijn wil, dit vereisen. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor elke verstoring, uitstel of annulering voor redenen buiten zijn wil. Alle niet uitdrukkelijk voorziene gevallen in het huidig reglement zullen bepaald worden door de organisator. Tegen de beslissing van de organisator staat geen
beroepsprocedure open.

12. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle punten van huidig reglement. Alle mogelijke moeilijkheden bij interpretatie worden bepaald door de organisator.

13. In geval van geschil zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd zijn.

VELUX Belgium n.v. – Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (Waver)
ondernemingsnummer 0412.621.37