Reglement – VELUX vervangingsactie 2020

Aanbod geldig in België of Groothertogdom Luxemburg tussen 21.09.2020 en 20.02.2021 inclusief, bij aankoop van VELUX dakvensters voor hellende daken die in de algemene brochure – “Informatie en prijzen 2020” staan voor de types GDL, GEL, GGL, GGU, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU en GGLS (Zijn niet inbegrepen: de dakvensters type GIL) en bij aankoop van VELUX platdakvensters (inclusief een type CFP/CVP/CXP of CSP basis met ISD type afdekschelp/beschermglas).
Om van deze promotie te genieten, is het noodzakelijk om zich tussen 21.09.2020 en 15.11.2020 inclusief te hebben geregistreerd voor de actie op velux.be en hiervan een bevestigingsmail ontvangen te hebben met een unieke link.

1. De vennootschap VELUX N.V. met maatschappelijk zetel te 1301 Bierges, Boulevard de l’Europe, 121 organiseert een transactie, het aanbod van terugbetaling getiteld « VELUX vervangingsactie 2020 ».

2. Voor elke aankoop tussen 21.09.2020 en 20.02.2021 inclusief in België en het Groot Hertogdom Luxemburg van VELUX dakvensters voor hellende daken (voor de types GDL, GEL, GGL, GGU, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU en GGLS), heeft de deelnemer recht op: -150 € voor 2 VELUX dakvensters, - 300 € voor 3 VELUX dakvensters (of 1 STUDIO dakvenster), -400 € voor 4 VELUX dakvensters, -500 € voor 5 VELUX dakvensters en dit voor een maximum van 5 dakvensters van bovengenoemd type per huishouden (1 STUDIO dakvenster - type GGLS - telt als 3 dakvensters). Voor elke aankoop tussen 21.09.2020 en 20.02.2021 inclusief van VELUX platdakvensters in België en het Groot Hertogdom Luxemburg heeft de deelnemer recht op -100€ voor een VELUX platdakvensters. Deze korting is geldig tot maximum 5 VELUX platdakvensters (deze terugbetaling voor platdakvensters geldt alleen voor de aankoop van het volledige platdakvenster, dat wil zeggen inclusief basis en afdekschelp/beschermglas). De maximale terugbetaling bedraagt 1000€ en zal door VELUX per bankoverschrijving worden overgemaakt.

Deze promotie is beperkt tot de eerste 5.000 inschrijvingen. Om van deze promotie te profiteren, is het noodzakelijk om zich tussen 21.09.2020 en 15.11.2020 inclusief te hebben geregistreerd voor de actie op velux.be en en hiervan een bevestigingsmail ontvangen te hebben met een unieke link. Deze unieke link die u per email ontvangen zal hebben zal u naar de site voor de terugbetalingsaanvragen van het bedrag van de korting sturen. Enkel de formulieren die correct worden ingevuld waarbij de naam, voornaam, postadres, e-mailadres, woonplaats en bankrekeningnummer (IBAN) van de deelnemer worden meegedeeld, alsook alle andere verplichte velden voor de goede werking van de promotie, worden als geldig beschouwd. Deze velden zijn de volgende:

  • De EAN code van het (de) product(en). Deze code begint met het cijfer 570xxx en bevindt zich onder de barcodes van ieder product (1 barcode per aangekocht product).
  • Een kopie van de factuur met de naam van het product, de datum en het bedrag van de aankoop omcirkeld (aankoopdatum tussen 21 september 2020 en 20 februari 2021 inclusief).

Alle aanvragen tot terugbetaling van de korting dienen enkel te gebeuren via de website van aanvraag tot terugbetaling (High Co) en moeten ingediend worden vóór 28 februari 2021. De gevraagde terugbetalingen na die uiterste datum zullen niet in aanmerking genomen worden.
Alle aanvragen tot terugbetaling die niet gebeurden in overeenstemming met de gestelde voorwaarden alsook alle aanvragen met onvolledige of onjuiste gegevens zullen als nietig beschouwd worden.

3. De actie is enkel geldig voor elke aankoop tussen 21 september 2020 en 20 februari 2021 inclusief en op VELUX dakvensters voor hellende daken die in de algemene brochure 2020 staan voor de types GDL, GEL, GGL, GGU, GIU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU, VEA, VEB, VEC, VFA, VFB, VFE, VIU en GGLS (Zijn niet inbegrepen: de dakvensters type GIL) en op VELUX platdakvensters (inclusief een type CFP/CVP/CXP of CSP basis met ISD type afdekschelp/beschermglas) gekocht op Belgisch en Luxemburgs grondgebied. Dit is een persoonlijk aanbod en enkel geldig voor particulieren. Korting geldig voor maximum 5 VELUX dakvensters voor hellende daken per huishouden (1 STUDIO dakvenster - type GGLS - telt als 3 dakvensters) en tot 5 VELUX platdakvensters per huishouden (deze terugbetaling voor platdakvensters geldt alleen voor de aankoop van het volledige platdakvenster, dat wil zeggen inclusief basis en afdekschelp/beschermglas). De potentiële maximale terugbetaling per bankrekeningnummer IBAN en per huishouden bedraagt € 1000. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere acties op dezelfde producten, noch inruilbaar in winkels. Er zal geen gevolg gegeven worden aan laattijdige of onvolledige aanvragen ten opzichte van de korting.

4. De deelname aan deze actie is open voor elke natuurlijke persoon boven de 18 jaar en voor particuliere doeleinden.

5. De kosten verbonden aan de deelname aan de actie (internetaansluiting, enz.…) zijn volledig voor rekening van de deelnemer en kunnen, in geen geval, gevorderd worden aan de organisator.

6. De aanvragen tot terugbetaling zullen behandeld worden binnen een termijn van ongeveer vier tot acht weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

7. VELUX kan, op elk ogenblik en voor onbepaalde termijn, een persoon uitsluiten in geval van misleiding, misbruik, kwade trouw of schending van de deelname voorwaarden.

8. Er zal geen correspondentie, noch telefonisch onderhoud met betrekking tot deze actie, tijdens of erna, plaatsvinden.

9. VELUX kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van wijziging of annulering van de transactie bij overmacht.

10. De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende een jaar door VELUX en zullen gebruikt worden in het kader van deze transactie, en met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, om hem/haar op de hoogte te houden van VELUX producten en actualiteit. De verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van deze transactie is VELUX Belgium n.v. - boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (Waver) ondernemingsnummer 0412.621.370. De verantwoordelijke van de verwerker kan beroep doen op onderaannemers in het kader van de verwerking van gegevens.
Iedere deelnemer heeft het recht tot toegang, verbetering en verzet van deze gegevens, in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
De deelnemer heeft het recht om alle informatie m.b.t. de bijgehouden gegevens te ontvangen in machinaal leesbare formaten.
Alle verzoeken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (toegang, verbetering, enz.…) moet worden gericht aan VELUX bij aangetekend schrijven. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de transactie aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd. Deze gegevens worden verwerkt in alle veiligheid. Als de veiligheid van deze gegevens aangetast zou worden, dan zal de deelnemer hiervan verwittigd worden. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, dan kan u contact opnemen met VELUX of de nationale autoriteiten inzake bescherming van persoonsgegevens, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel, tel.: 02-274-48-00 of commission@privacycommission.be. Hierbij dient een kopie van uw identiteitskaart met uw handtekening te worden overgemaakt.

11. De organisator behoudt het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan deze promotie of de uitvoering ervan indien omstandigheden, buiten zijn wil, dit vereisen. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor elke verstoring, uitstel of annulering om redenen buiten
zijn wil. Alle niet in het huidig reglement uitdrukkelijk voorziene gevallen zullen beslist worden door de organisator. Er kan geen enkel beroep ingebracht worden tegen deze beslissing.

12. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle punten van het huidig reglement. Alle mogelijke moeilijkheden bij interpretatie worden bepaald door de organisator.

13. In geval van geschil zullen alleen de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd zijn.

VELUX Belgium n.v. – Boulevard de l’Europe 121 – 1301 Bierges (Waver)
ondernemingsnummer 0412.621.370