Veiligheidsdatasheets -
VELUX onderhoudkits

Download de veiligheidsdatasheets 

VELUX A / S is volledig op de hoogte van de verplichtingen in lijn met de REACH-regulaties (1907/2006) om veiligheidsdatasheets over chemische stoffen en mengsels te voorzien. Hier vindt u de veiligheidsdatasheets van de volgende VELUX-onderhoudskits: 

 • Download ZOZ 010

  Signaalwoord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
  H412 - Schadelijk voor het waterleven, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen 
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P280 - Beschermende handschoenen dragen. 
  P273 - Voorkom lozing in het milieu. 
  P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
  P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. 
  P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gevaarspictogrammen • Download ZZZ 129

  Waarschuwing
  Aandacht

  Gevarenaanduidingen 
  H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
  H412 - Schadelijk voor het waterleven, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P280 - Beschermende handschoenen dragen. 
  P273 - Voorkom lozing in het milieu. 
  P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 
  P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg een arts. 
  P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

  Gevaarspictogrammen • Download ZZZ 130

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.


 • Download ZZZ 131 Teknocare

  Voorzorgsmaatregelen

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

   
 • Download ZZZ 131 Teknoclean

  Signaal woord
  Waarschuwing

  Gevarenaanduidingen
  H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Voorzorgsmaatregelen
  P101 - Als medisch advies nodig is: houd de container of het etiket bij de hand. 
  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 
  P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming. 
  P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338 - Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen. 
  P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Gevaarspictogrammen

   

   

 • Download ZZZ 133

  Voorzorgsmaatregelen 

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. 

 • Download ZZZ 176

  Voorzorgsmaatregelen 

  P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.